Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD - PLATNÝ OD 23.3.2017společnosti ALEXANTO s.r.o.,

(dále jen prodávající)

Pro všechny současné i budoucí právní úkony mezi ALEXANTO s.r.o. a smluvními partnery — spotřebiteli v případě reklamace platí tento reklamační řád:

  1. Přechod nebezpečí Škody na zboží

1.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Neurčuje-li smlouva jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen toto udělat způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.

1.2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí Škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny.

1.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím věci — dodáním zboží. Způsob a místo dodání vyplývá ze smlouvy, či právních předpisů.

1.4. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost zaplatit kupní cenu.

1.6. Kupující je povinen ve smyslu ustanovení prohlédnout zboží dle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny zjevné vady, které je možno zjistit.

1.7. Jestliže kupující zboží neprohlédne v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí Škody na zboží.

  1. Reklamační řízení

2.1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující je povinen mj. uvést: co nejvýstižnější slovní popis závady a četnost jejího výskytu, doložit doklady o vlastnictví zboží ( číslo kupní smlouvy, faktura, dodací list, prodejka), fotograficky zdokumentovat vady (pokud je toto běžně technicky proveditelné). Tyto údaje zašle prodávajícímu elektronickou poštou, písemně.

2.2. Pro uplatnění reklamace jsou stanoveny následující lhůty:

2.2.1. Vady zjevné (např. množstevní vady, jiné zboží, zjevné poškození apod.) je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dnů od převzetí zboží.

2.2.2. Vady skryté —  Vadu skrytou je kupující povinen reklamovat ihned po zjištění, nejpozději však do 24 měsíců od data dodání.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde